Posts in Category: تاریخی

تخت جمشید

گهواره دید

عکس ۱   –   عکس ۲

گهواره دید، برج دیده‌بانی و خبررسانی بوده است که از طریق آن نشانه‌ها و اخبار مهم را به دیگر نقاط می‌رسانده‌اند. برای فرستادن پیام‌های فوری و مهم از تابش نور آیینه، راه انداختن دود، به کار بردن بوق و شیپور استفاده می‌کردند و در شب‌ها نیز با روشن کردن آتش، برج‌های بعدی را خبر می‌کردند و بدین طریق از برج به برج خبرهای دوردست به پایتخت می‌رسید.

مسجد رانگونی ها

مسجد رانگونی ها - هادی آبیار

مسجد رانگونی ها – هادی آبیار

مسجد رانگونیها

طاق کسری

طاق کسری - هادی آبیار

طاق کسری – هادی آبیار

طاق کسری یا ایوان مدائن