زندگی زیباست …

میسان

باسم حمادی سرپرست گروه میسان …

رهبر ارکستر سمفونیک تهران ” شهرداد روحانی “

Burj Khalifa

ABADAN

نقش زن

غروب رودخانه اروند

رودخانه اروند / عکاس : هادی آبیار

رودخانه اروند / عکاس : هادی آبیار

تاجیکستان ، سرزمین تاجیک‌ها

سرزمین تاجیک‌ها / عکاس : هادی آبیار

سرزمین تاجیک‌ها / عکاس : هادی آبیار

امارات / بازار بدون مشتری

امارات / عکاس : هادی آبیار

امارات / عکاس : هادی آبیار

خرمشهر ، رودخانه کارون

رودخانه کارون ، خرمشهر - هادی آبیار

رودخانه کارون ، خرمشهر – هادی آبیار